สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุกัญญา  หอมหวล
 
1. นางจันทร์ฉาย  สุขประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุพรวดี  งามสง่า
 
1. นางจันทร์ฉาย  สุขประเสริฐ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงวราพร  วงษ์ทอง
2. เด็กหญิงสุภัทศรา  ก้านอินทร์
 
1. นางนิติยาภรณ์  ไกรเสือ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรจนา  กิ่งเกษ
2. เด็กชายวิชัย  ก้านอินทร์
3. เด็กหญิงเสาวภา  สีสันงาม
 
1. นางสาวนพมาศ  ห่วงไธสง
2. นางสาวกันยารัตน์  ศาลางาม
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงทัศนีย์  มะลิงาม
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ดีสถาน
3. เด็กหญิงสุธิสา  วงษ์ทอง
 
1. นางปรียานุช  บุญเหลือ
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายอนุกูล  บรรเทิงใจ
 
1. นางสาวมยุรา  ก้านอินทร์