สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชศรา  สุขบรรเทิง
 
1. นางสุรีรัตน์  ห่วงประโคน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญวรา  มีนาม
2. เด็กหญิงศิริวัฒนา  ก้านอินทร์
 
1. นางจันทร์ฉาย  สุขประเสริฐ
2. นางสุรีรัตน์  ห่วงประโคน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงสิริญากร  ก้านอินทร์
 
1. นางยาใจ  มะลิงาม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินทร์สำราญ
2. เด็กหญิงเพชรลดา  ดอกยี่สุ่น
 
1. นายมานิตย์  ลาภจิตร
2. นางยาใจ  มะลิงาม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงนฤมล  วงษ์ทอง
2. เด็กหญิงวรรณภา  ตราชู
 
1. นายมานิตย์  ลาภจิตร
2. นายสุเพียบ  ตลับทอง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  หอมหวล
 
1. นางวรรณา   คูคำ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจตุพงษ์  นามวิชา
2. เด็กหญิงธิดา  แสนดี
3. เด็กชายมานพ  แสวงทรัพย์
4. เด็กหญิงวีรพร  แก้วสุรีย์
5. เด็กชายสุทัศน์  เอกสุข
6. เด็กชายสุริยา  ประจวบสุข
7. นายอนุชา  พรมงาม
8. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  กิ่งเกษ
 
1. นายประสพศักดิ์  ทีหัวช้าง
2. นายมานิตย์  ลาภจิตร
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติกา  อินทร์สำราญ
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  งามนวล
3. เด็กชายภราดร  บัวแดง
 
1. นางปรียานุช  บุญเหลือ
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 82 ทอง 6 1. เด็กชายนนทกานต์  วงษ์กอง
 
1. นางบัวเลียน  สร้อยจิต