สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายกิตติกร  ยอดยิ่ง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สาลี
 
1. นางพรรณี  ใจใหญ่
2. นายคำภู  โกฏหอม
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงถิรดา  นามโสม
2. เด็กชายนครชัย  ศรจันทร์
3. เด็กหญิงสุภิญญา  จิตรแจ้ง
 
1. นางสุภาพร   หอมมาลา
2. นางชญาภา   สารจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สร้อยเสน
2. เด็กหญิงสุนิตา  ชนะมาร
3. เด็กหญิงอพิรยา  นิแพง
 
1. นางสุภาพร   หอมมาลา
2. นางชญาภา   สารจันทร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายกัมปนาท  สุขบรรเทิง
2. เด็กชายมนัส  บรรเลงใจ
 
1. นางสุภาพร   หอมมาลา
2. นางชญาภา   สารจันทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรนัท  เจียมรัมย์
2. เด็กชายสิทธิพร  พิมาทัย
 
1. นางชญาภา   สารจันทร์
2. นางสุภาพร   หอมมาลา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุติกานต์  ยามดี
2. เด็กหญิงณิชกานต์  สร้อยเสน
3. เด็กหญิงวิมลศิริ  บุญเปรี่ยม
 
1. นางรัตนาภรณ์  กระแสจันทร์
2. นางบัวสัน  แก้วหนองฮี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหมาะดี
2. เด็กหญิงชาณัชดา  เข็มเพชร
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  เกลี้ยงไธสง
4. เด็กหญิงนิติยา  สร้อยแสง
5. เด็กหญิงวนิดา  แก้วศรี
 
1. นายสมชาย  หอมมาลา
2. นางพรกมล  ฤทธิรณ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายมานะ  มาลาศรี
 
1. นางธิดารัตน์  ปุรณะ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  สุดเพียร
2. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  ไหมหลำ
 
1. นายสัมฤทธิ์  จินพละ
2. นางสำราญ  จินพละ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.89 ทอง 14 1. เด็กชายกิตติพงษ์   วิชัยรัมย์
2. เด็กหญิงพีรยา  ดีล้วน
 
1. นายสมชาย  หอมมาลา
2. นายสุภาพ  กัณโสภา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติกร  ยอดยิ่ง
 
1. นายสัมฤทธิ์  จินพละ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.34 เงิน 11 1. เด็กหญิงนิติยา  สร้อยแสง
 
1. นายสัมฤทธิ์  จินพละ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงพัชราพร  มีใย
 
1. นายสัมฤทธิ์  จินพละ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติกร  ยอดยิ่ง
 
1. นายสัมฤทธิ์  จินพละ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กชายจีรวัฒน์  งามสง่า
 
1. นายสัมฤทธิ์  จินพละ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพีรนัท  เจียมรัมย์
2. เด็กชายมนัสฐาพงษ์  แหล่งสุข
 
1. นางสุภาพร   หอมมาลา
2. นางชญาภา   สารจันทร์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกฤษฎา  ศาลางาม
2. เด็กหญิงธันยพร  ดาทอง
 
1. นางสุภาพร   หอมมาลา
2. นางชญาภา   สารจันทร์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ชะเนินรัมย์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สายคูณ
 
1. นางสุภาพร   หอมมาลา
2. นางพรรณี  ใจใหญ่
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิราราย  จันดอกรัก
 
1. นางสุภาพร   หอมมาลา
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ยอดสุรินทร์
 
1. นางสุภาพร   หอมมาลา
 
21 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีระพล  อัตนสูตร
 
1. นายคำภู  โกฎหอม
 
22 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิราช  มากดี
 
1. นายคำภู  โกฎหอม
 
23 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมานะ  มาลาศรี
 
1. นายคำภู  โกฎหอม
 
24 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยถนอม
2. เด็กชายเดชาพล  กั๊วพิจิตร
 
1. นายคำภู  โกฏหอม
2. นางสาวอรพรรณ  ใจใหญ่
 
25 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงพัชราภา  อินทร์ทอง
2. เด็กหญิงยุพาพร  มาสุข
 
1. นายคำภู  โกฏหอม
2. นางธิดารัตน์  ปุรณะ
 
26 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 4 1. เด็กชายวัชรพล  บุญเปรี่ยม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  มะลิงาม
 
1. นายคำภู  โกฏหอม
2. นายวีระศักดิ์  ศรีสมบูรณ์
 
27 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษณะ  กระแสจันทร์
2. เด็กชายนวบุตร  บุญโสม
 
1. นายคำภู  โกฎหอม
2. นางธิดารัตน์  ปุรณะ
 
28 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายสุธาวัฒน์  มุทุสาหิม
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองระย้า
 
1. นายคำภู  โกฏหอม
2. นายสำราญ  จินพละ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญญรัตน์  สุขจิต
2. เด็กหญิงมณทิชา  ซือหมือ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  จิตรแจ้ง
 
1. นายวีระศักดิ์  ศรีสมบูรณ์
2. นางสาวอรพรรณ  ใจใหญ่
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายวันเฉลิม  บุสดี
2. เด็กหญิงวิภาดา  จิตรแจ้ง
3. เด็กหญิงศศิกานต์  คำกุ้ม
 
1. นายวีระศักดิ์  ศรีสมบูรณ์
2. นางสาวอรพรรณ  ใจใหญ่
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  โสรธรณ์
2. เด็กชายวีระพล  ปานเพชร
3. เด็กชายสุธิมนต์  แก้วประเสริฐ
 
1. นางธิดารัตน์  ปุรณะ
2. นางสาวศรีประไพ  ถ่อแก้ว