สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายกัมปนาท  สุขบรรเทิง
2. เด็กชายมนัส  บรรเลงใจ
 
1. นางสุภาพร   หอมมาลา
2. นางชญาภา   สารจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุติกานต์  ยามดี
2. เด็กหญิงณิชกานต์  สร้อยเสน
3. เด็กหญิงวิมลศิริ  บุญเปรี่ยม
 
1. นางรัตนาภรณ์  กระแสจันทร์
2. นางบัวสัน  แก้วหนองฮี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหมาะดี
2. เด็กหญิงชาณัชดา  เข็มเพชร
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  เกลี้ยงไธสง
4. เด็กหญิงนิติยา  สร้อยแสง
5. เด็กหญิงวนิดา  แก้วศรี
 
1. นายสมชาย  หอมมาลา
2. นางพรกมล  ฤทธิรณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายมานะ  มาลาศรี
 
1. นางธิดารัตน์  ปุรณะ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.34 เงิน 11 1. เด็กหญิงนิติยา  สร้อยแสง
 
1. นายสัมฤทธิ์  จินพละ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงพัชราพร  มีใย
 
1. นายสัมฤทธิ์  จินพละ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กชายจีรวัฒน์  งามสง่า
 
1. นายสัมฤทธิ์  จินพละ
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงพัชราภา  อินทร์ทอง
2. เด็กหญิงยุพาพร  มาสุข
 
1. นายคำภู  โกฏหอม
2. นางธิดารัตน์  ปุรณะ
 
9 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 4 1. เด็กชายวัชรพล  บุญเปรี่ยม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  มะลิงาม
 
1. นายคำภู  โกฏหอม
2. นายวีระศักดิ์  ศรีสมบูรณ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษณะ  กระแสจันทร์
2. เด็กชายนวบุตร  บุญโสม
 
1. นายคำภู  โกฎหอม
2. นางธิดารัตน์  ปุรณะ
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายสุธาวัฒน์  มุทุสาหิม
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองระย้า
 
1. นายคำภู  โกฏหอม
2. นายสำราญ  จินพละ