สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงถิรดา  นามโสม
2. เด็กชายนครชัย  ศรจันทร์
3. เด็กหญิงสุภิญญา  จิตรแจ้ง
 
1. นางสุภาพร   หอมมาลา
2. นางชญาภา   สารจันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สร้อยเสน
2. เด็กหญิงสุนิตา  ชนะมาร
3. เด็กหญิงอพิรยา  นิแพง
 
1. นางสุภาพร   หอมมาลา
2. นางชญาภา   สารจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรนัท  เจียมรัมย์
2. เด็กชายสิทธิพร  พิมาทัย
 
1. นางชญาภา   สารจันทร์
2. นางสุภาพร   หอมมาลา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  สุดเพียร
2. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  ไหมหลำ
 
1. นายสัมฤทธิ์  จินพละ
2. นางสำราญ  จินพละ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.89 ทอง 14 1. เด็กชายกิตติพงษ์   วิชัยรัมย์
2. เด็กหญิงพีรยา  ดีล้วน
 
1. นายสมชาย  หอมมาลา
2. นายสุภาพ  กัณโสภา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติกร  ยอดยิ่ง
 
1. นายสัมฤทธิ์  จินพละ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติกร  ยอดยิ่ง
 
1. นายสัมฤทธิ์  จินพละ
 
8 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีระพล  อัตนสูตร
 
1. นายคำภู  โกฎหอม
 
9 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิราช  มากดี
 
1. นายคำภู  โกฎหอม
 
10 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมานะ  มาลาศรี
 
1. นายคำภู  โกฎหอม
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญญรัตน์  สุขจิต
2. เด็กหญิงมณทิชา  ซือหมือ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  จิตรแจ้ง
 
1. นายวีระศักดิ์  ศรีสมบูรณ์
2. นางสาวอรพรรณ  ใจใหญ่
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายวันเฉลิม  บุสดี
2. เด็กหญิงวิภาดา  จิตรแจ้ง
3. เด็กหญิงศศิกานต์  คำกุ้ม
 
1. นายวีระศักดิ์  ศรีสมบูรณ์
2. นางสาวอรพรรณ  ใจใหญ่
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  โสรธรณ์
2. เด็กชายวีระพล  ปานเพชร
3. เด็กชายสุธิมนต์  แก้วประเสริฐ
 
1. นางธิดารัตน์  ปุรณะ
2. นางสาวศรีประไพ  ถ่อแก้ว