สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงแพรวนิต  เพิ่มทอง
 
1. นางกานต์กนก  กุ่มพรม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติธัช  แสงสัย
2. เด็กชายธนวัฒน์  จิตศิลป์
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  กุลนิตย์
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดำเนิน
5. เด็กชายเขมภัฎ  โสสุข
 
1. นางนันทนา  สมพร้อม
2. นางกานต์กนก  กุ่มพรม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรียา
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  รุ่งเรือง
3. เด็กชายเจษฎา  สำเภาดี
 
1. นางขนิษฐา  กอสาลี
2. นายสมศักดิ์  กอสาลี