สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผุยพันธ์
2. เด็กชายพิรุณชัย  โปรยทอง
3. เด็กชายภานุวัฒน์  พลสมัคร
 
1. นางสาวศศิธร  พาเจริญ
2. นางสาวสุนิสา  สุขผล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงกิรติการ  พลจันทึก
2. เด็กหญิงศุภนิดา  ศรีใหญ่
 
1. นางนฤมล  สานุสันต์
2. นางสาวปิยาภรณ์  สายกระสุน
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  เสนามงคล
2. เด็กชายอริญชัย  จิตต์จังหวัด
 
1. นางสาวสุธิดา  ดีสา
2. นางสาวอารีรัตน์  ดอนบัวโคตร
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กชายชนิตพล  สุภาพันธ์
2. เด็กชายฤทธิเดช  สอนรมย์
 
1. นางสาวสุธิดา  ดีสา
2. นางสาวอารีรัตน์  ดอนบัวโคตร
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กชายกฤษฏา  สีบูพิมพ์
2. เด็กหญิงนฤมล  สานุสันต์
3. เด็กชายพงศ์ธวัช  กัลยา
 
1. นางเสถียร  ปีกกลาง
2. นางสาวศศิธร  พาเจริญ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันติยา  สานุสันต์
2. เด็กหญิงชลิตา  สามี
3. เด็กหญิงอนัตญา  ขมิ้นแก้ว
 
1. นางเสถียร  ปีกกลาง
2. นางสาวสฺุธิดา  ดีสา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงรติรัตน์  บุษบา
2. เด็กหญิงรัตนวรรณ  สานุสันต์
3. เด็กหญิงสุทธิญาดา  ศรีใหญ่
 
1. นางเสถียร  ปีกกลาง
2. นางสาวจิรานุช  สิงห์นุช
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงชินานาง  เยี่ยงไธสงค์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แรงเขตรกิจ
3. เด็กหญิงฑิตยา  สานุสันต์
 
1. นางเสถียร  ปีกกลาง
2. นางสาวจิรานุช  สิงห์นุช
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ดีศรีคร
2. เด็กหญิงรจนา  เสรี
3. เด็กชายอนุชา  พรรษา
 
1. นางเสถียร  ปีกกลาง
2. นางสาวจิรานุช  สิงห์นุช