สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงออมทอง  พิเลิศ
 
1. นางสาวศิริภัทร์  แก่นแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงรสิตา  ทำนักสุข
 
1. นางอาทิตยา  พรหมบุตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิชญารัตน์  มาลีหวล
 
1. นายกฤษณพัทธ์  มงคล
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เหลื่อมล้ำ
2. เด็กชายธนกฤต  ปักโคทานัง
3. เด็กหญิงภัคจิราพร  โพธิ์ทอง
 
1. นายกฤษณพัทธ์  มงคล
2. นางสาวสุกันยา  เงินมั่น
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภควดี  โคตุทา
 
1. นายกฤษณพัทธ์  มงคล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กหญิงศศิธร  สังข์คีรี
 
1. นายวรรณชัย  พลชำนาญ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.65 ทอง 7 1. เด็กชายการุณศิลป์  มานา
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  เหลาคม
 
1. นายคมน์  เลิศล้ำ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สุราฤทธิ์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีโสม
3. เด็กหญิงจิฎามาศ  บุญส่ง
4. เด็กหญิงชญาดา  กะการดี
5. เด็กหญิงชลธิชา  วัชรกุล
6. เด็กหญิงฐิติพร  พิศงาม
7. เด็กหญิงณัฐกานต์  เอกวงษา
8. เด็กหญิงณัฐชยาดา  ทาทอง
9. เด็กหญิงธวัลรัตน์  จิตรศิลป์
10. เด็กหญิงปรวิศา  ศรีสันธา
11. เด็กหญิงพรพิมล  เพียรไธสง
12. เด็กหญิงพลอยญาดา  สาแก้ว
13. เด็กหญิงสุนิสา  พรมทา
14. เด็กหญิงเนตรนภา  จันทร์ทอง
15. เด็กหญิงไปรยา  สุภาพ
 
1. นายฉัตรชัย  ศรีสวัสดิ์
2. นายกฤษณพัทธ์  มงคล
3. นายมนัสชัย  เนื่องมี
4. นางสาวสุกันยา  เงินมั่น
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงบังอร  แข่งขัน
2. เด็กหญิงปัทมา  แสงจินดา
 
1. นายเจษฎา  สิมมา
2. นายชานนท์  สิมมา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สร้อยสีหา
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ภาษีดา
 
1. นางศิณีนาถ  ทองยา
2. นางสาวนงเยาว์  ชัยพร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายศราวุธ  แว่นทิพย์
 
1. นายวิเชียร  แก้วสิมมา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทรชนก  วารุลังก์
 
1. นายวิเชียร  แก้วสิมมา
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงกวินทรา  สังข์สาลี
2. เด็กชายณัฐนนท์  เสือประโคน
3. เด็กชายธนกฤต  เดชประดิษฐ์
4. เด็กหญิงพิชญากร  คงปัดถา
5. เด็กหญิงวรัชญาภรณ์  ศรีสันธา
6. เด็กชายวรินทร  โสมสุข
7. เด็กหญิงศศิญาดา  สุขชิต
8. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ขันทอง
 
1. นางศิณีนาถ  ทองยา
2. นางสาวนงเยาว์  ชัยพร
3. นายวิเชียร  แก้วสิมมา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายสรยุทธ  สุทธิสาร
 
1. นางสาวประนอม  ลันสี
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐพร  ชนะชัย
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ชินพิมาย
3. เด็กหญิงภาษิตา  ร่วมพัฒนา
 
1. นางสาวสุรัตน์  ศรีลาชัย
2. นางสาวศิริภัทร์  แก่นแก้ว
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ทรายทอง
2. เด็กหญิงศิริกร  สระแก้ว
 
1. นายเพชรรุ่ง  สนั่นไทย
2. นางสาวฐาปณีย์  บุญมี
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีรภัทร  สมรูป
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  มาลีหวล
 
1. นางสาวสุกันยา  เงินมั่น
2. นางสาวนงเยาว์  ชัยพร
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชวัลวิทย์  อาวอร่ามรัศมิ์
2. เด็กชายนฤมล  เพิ่มผล
 
1. นางสาวปะนิดา  อุปเม
2. นายมนัสชัย  เนื่องมี
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปิยะรัฐ  เมืองปากโยธา
 
1. นางสาวนพรัตน์  พันธ์ุดี
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กชายปิยะราช  เมืองปากโยธา
2. เด็กชายพีรทัต  ชูเชิด
 
1. นายธนากร  โพธิ์จิต
2. นายอานนท์  สาแก้ว
 
21 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กชายพีรเดช  ถาดทอง
2. เด็กชายวชิรวิทย์  เพชรสวาย
 
1. นายอานนท์  สาแก้ว
2. นายธนากร  โพธิ์จิต
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายกรวิชญ์  สระแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วสาย
 
1. นายธนากร  โพธิ์จิต
2. นายอานนท์  สาแก้ว
 
23 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัญจน์จิรา  งามเลิศ
 
1. นางสาวอัศนี  กระแสโสม