สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงออมทอง  พิเลิศ
 
1. นางสาวศิริภัทร์  แก่นแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงรสิตา  ทำนักสุข
 
1. นางอาทิตยา  พรหมบุตร
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐพร  ชนะชัย
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ชินพิมาย
3. เด็กหญิงภาษิตา  ร่วมพัฒนา
 
1. นางสาวสุรัตน์  ศรีลาชัย
2. นางสาวศิริภัทร์  แก่นแก้ว
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กชายพีรเดช  ถาดทอง
2. เด็กชายวชิรวิทย์  เพชรสวาย
 
1. นายอานนท์  สาแก้ว
2. นายธนากร  โพธิ์จิต
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายกรวิชญ์  สระแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วสาย
 
1. นายธนากร  โพธิ์จิต
2. นายอานนท์  สาแก้ว