สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิชญารัตน์  มาลีหวล
 
1. นายกฤษณพัทธ์  มงคล
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เหลื่อมล้ำ
2. เด็กชายธนกฤต  ปักโคทานัง
3. เด็กหญิงภัคจิราพร  โพธิ์ทอง
 
1. นายกฤษณพัทธ์  มงคล
2. นางสาวสุกันยา  เงินมั่น
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กหญิงศศิธร  สังข์คีรี
 
1. นายวรรณชัย  พลชำนาญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.65 ทอง 7 1. เด็กชายการุณศิลป์  มานา
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  เหลาคม
 
1. นายคมน์  เลิศล้ำ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สุราฤทธิ์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีโสม
3. เด็กหญิงจิฎามาศ  บุญส่ง
4. เด็กหญิงชญาดา  กะการดี
5. เด็กหญิงชลธิชา  วัชรกุล
6. เด็กหญิงฐิติพร  พิศงาม
7. เด็กหญิงณัฐกานต์  เอกวงษา
8. เด็กหญิงณัฐชยาดา  ทาทอง
9. เด็กหญิงธวัลรัตน์  จิตรศิลป์
10. เด็กหญิงปรวิศา  ศรีสันธา
11. เด็กหญิงพรพิมล  เพียรไธสง
12. เด็กหญิงพลอยญาดา  สาแก้ว
13. เด็กหญิงสุนิสา  พรมทา
14. เด็กหญิงเนตรนภา  จันทร์ทอง
15. เด็กหญิงไปรยา  สุภาพ
 
1. นายฉัตรชัย  ศรีสวัสดิ์
2. นายกฤษณพัทธ์  มงคล
3. นายมนัสชัย  เนื่องมี
4. นางสาวสุกันยา  เงินมั่น
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สร้อยสีหา
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ภาษีดา
 
1. นางศิณีนาถ  ทองยา
2. นางสาวนงเยาว์  ชัยพร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายศราวุธ  แว่นทิพย์
 
1. นายวิเชียร  แก้วสิมมา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทรชนก  วารุลังก์
 
1. นายวิเชียร  แก้วสิมมา
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงกวินทรา  สังข์สาลี
2. เด็กชายณัฐนนท์  เสือประโคน
3. เด็กชายธนกฤต  เดชประดิษฐ์
4. เด็กหญิงพิชญากร  คงปัดถา
5. เด็กหญิงวรัชญาภรณ์  ศรีสันธา
6. เด็กชายวรินทร  โสมสุข
7. เด็กหญิงศศิญาดา  สุขชิต
8. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ขันทอง
 
1. นางศิณีนาถ  ทองยา
2. นางสาวนงเยาว์  ชัยพร
3. นายวิเชียร  แก้วสิมมา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายสรยุทธ  สุทธิสาร
 
1. นางสาวประนอม  ลันสี
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กชายปิยะราช  เมืองปากโยธา
2. เด็กชายพีรทัต  ชูเชิด
 
1. นายธนากร  โพธิ์จิต
2. นายอานนท์  สาแก้ว
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัญจน์จิรา  งามเลิศ
 
1. นางสาวอัศนี  กระแสโสม