สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงศศิธร  แก้วเขียว
 
1. นางนวพร  ไชยชนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนากร  กุณรักษ์
 
1. นางนวพร  ไชยชนะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกณภัทร  ศรีรองนา
 
1. นางนวพร  ไชยชนะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สนคำ
 
1. นางเครือวัลย์  สิงห์พล
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กชายทิพยา  แก้วมรกต
2. เด็กชายพลพรรธ์  ปิ่นทอง
3. เด็กชายวณัฐพงศ์   สัมฤทธิ์
 
1. นายไกรสีห์   วรรณสอน
2. นายขวัญเมืองทัตศิ์    ช่างหม้อ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนิตา   ลาดี
2. เด็กหญิงพงษ์พลาพร   อินทร์ทอง
3. เด็กหญิงอารียา   แปลนสูญ
 
1. นายไกรสีห์   วรรณสอน
2. นายขวัญเมืองทัตศิ์  ช่างหม้อ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กชายพงษ์ดนัย   พินิจดี
2. เด็กชายสรายุทธ   กะนะฮาด
3. เด็กชายอัทรนนท์  ช่างแกะ
 
1. นายขวัญเมืองทัตศิ์  ช่างหม้อ
2. นายไกรสีห์  วรรณสอน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  ผุยโพนทัน
 
1. นางช่อทิพย์  กนกแก้ว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐชพล  กนกแก้ว
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ภาสำราญ
 
1. นางช่อทิพย์  กนกแก้ว
2. นางสาวิตตรี  เข็มทอง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  พลเมือง
2. เด็กหญิงเกศรา  สัมฤทธิ์
 
1. นางช่อทิพย์  กนกแก้ว
2. นางสาวิตตรี  เข็มทอง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมยศ  สมตะคุ
2. เด็กหญิงสายไหม  พรหมทา
 
1. นางช่อทิพย์  กนกแก้ว
2. นางสาวิตตรี  เข็มทอง
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชกานต์  คำม้าว
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันซิว
3. เด็กชายอนุพงษ์  จัดสุจิต
 
1. นางสาวิตรี  เข็มทอง
2. นางช่อทิพย์  กนกแก้ว
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงคณิตา  วงษ์ยะลา
2. เด็กหญิงวนิดา  โพธิ์นวม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สิงห์สถิตย์
 
1. นางสาวิตรี  เข็มทอง
2. นางช่อทิพย์  กนกแก้ว