สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงศศิธร  แก้วเขียว
 
1. นางนวพร  ไชยชนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนากร  กุณรักษ์
 
1. นางนวพร  ไชยชนะ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สนคำ
 
1. นางเครือวัลย์  สิงห์พล