สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  ผุยโพนทัน
 
1. นางช่อทิพย์  กนกแก้ว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐชพล  กนกแก้ว
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ภาสำราญ
 
1. นางช่อทิพย์  กนกแก้ว
2. นางสาวิตตรี  เข็มทอง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  พลเมือง
2. เด็กหญิงเกศรา  สัมฤทธิ์
 
1. นางช่อทิพย์  กนกแก้ว
2. นางสาวิตตรี  เข็มทอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมยศ  สมตะคุ
2. เด็กหญิงสายไหม  พรหมทา
 
1. นางช่อทิพย์  กนกแก้ว
2. นางสาวิตตรี  เข็มทอง
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชกานต์  คำม้าว
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันซิว
3. เด็กชายอนุพงษ์  จัดสุจิต
 
1. นางสาวิตรี  เข็มทอง
2. นางช่อทิพย์  กนกแก้ว
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงคณิตา  วงษ์ยะลา
2. เด็กหญิงวนิดา  โพธิ์นวม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สิงห์สถิตย์
 
1. นางสาวิตรี  เข็มทอง
2. นางช่อทิพย์  กนกแก้ว