สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกนกอร   ปราบชมพู
 
1. นางนัยนา  เลิศล้ำ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กชาย นิพพาน  พันธ์สำโรง
 
1. นางนัยนา  เลิศล้ำ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงปาณนภา  เป็นครบ
 
1. นางเสาวลักษณ์  พนัส
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงญาณิศา  ปานานนท์
2. เด็กหญิงปิยภรณ์  ลีล้าย
3. เด็กชายสุทธิกร  เป็นครบ
 
1. นางเสาวลักษณ์  พนัส
2. นางสุกัญญา  ภาพกลาง
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายนัญทิชัย  จันทสิงห์
2. เด็กชายนิกร  ภาพกลาง
3. เด็กชายภูวดล  วงกลม
 
1. นางสุกัญญา  ภาพกลาง
2. นางเสาวลักษณ์  พนัส