สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเซียงซิน โนนดู่ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80.5 ทอง 12 1. เด็กหญิงเปีย  บุญเทิน
 
1. นางสาวสุภาพร  ประสูตร์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิชัย  จันทแก้ว
 
1. นางสาวกนิษฐา  อบอุ่น
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายอธิบดี  ทองผา
 
1. นางพัชร์พิชา  วงศ์วรนิตย์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายชินวัตร  สมพันธ์
2. เด็กชายพัสกร  รุ่งแสง
 
1. นายบุลากร  สระแก้ว
2. นางสมจิต  สมีราย
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมาลินี  ทุสะดี
2. เด็กหญิงศศิประภา  มะลัยทอง
3. เด็กหญิงสุชาดา  พิลาสุข
 
1. นางคำสอน  ยาเงิน
2. นางธีรพร  นาเจริญ