สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทน์ธวรรธน์  กลิ่นกลาง
 
1. นางณัฐกานต์  บุญสาลี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริพร  มีสัตย์
 
1. นางณัฐกานต์  บุญสาลี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองผา
 
1. นางณัฐกานต์  บุญสาลี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กชายกฤตบุญ  ทำดีกุล
 
1. นางสาวชุตินันท์  พลบุญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกันทิมา  ทวีศรี
 
1. นางณัฐกานต์  บุญสาลี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรมณี  เสริมแก้ว
2. เด็กหญิงสุรัญญา  เจริญสุข
 
1. นางณัฐกานต์  บุญสาลี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวุฒิยา  ขันอุดทา
 
1. นางวราภรณ์  ศรีจันทร์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายวัชรินทร์  ไม้เท้าทอง
2. เด็กชายอาษา  สีทอง
 
1. นางพนิดา  เหมือนมอน
2. นายโชติอนันต์  ชัยจีรัฐติกุล
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรทัศน์  ราชเจริญ
 
1. นายโชติอนันต์  ชัยจีรัฐติกุล
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 4 1. เด็กชายธีรทัศน์  ราชเจริญ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองงาม
3. เด็กหญิงสุรัญญา  เจริญสุข
 
1. นางกมลรส  สุริโย
2. นางสาววาสนา  ยิ่งใหญ่
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พลเศษ
2. เด็กชายนนธิชัย  กัญษา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุจริต
 
1. นางกมลรส  สุริโย
2. นางสาวปาริฉัตร  ศรีสอาด
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองผา
2. เด็กหญิงรัตติกา  กลิ่นจันทร์
3. เด็กหญิงวรารัตน์  ศิริสุวรรณรัตน์
4. เด็กหญิงสุนิสา  เท้าไม้สน
5. เด็กหญิงอำไพกรองกาญจน์  อุทาหรณ์
 
1. นายประกอบ  ธรรมวงษ์
2. นางกัญญา  โสภิณ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พลเศษ
2. เด็กหญิงธนาภา  เพ็งทองหลาง
3. เด็กหญิงภานุมาส  นิระพันธ์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญมาพิลา
5. เด็กหญิงสายทิพย์  นิระ
 
1. นายประกอบ  ธรรมวงษ์
2. นางสาวปาริฉัตร  ศรีสอาด
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงอิสราภรณ์  สีโสดา
 
1. นายประกอบ  ธรรมวงษ์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงทิพาพร  ซาไซ
2. เด็กชายพัชระ  สังเกตกิจ
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงสุนิสา  เท้าไม้สน
2. เด็กหญิงอำไพกรองกาญจน์  อุทาหรณ์
 
1. นางพนิดา  เหมือนมอน
2. นางวราภรณ์  ศรีจันทร์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทน์ธวรรธน์  กลิ่นกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองงาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิศิลป์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายชูศักดิ์  ดำเนิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมนัญชัย  ชื่นชม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงจณิตา  ประทีป
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุฬา  เพ็งชะตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริพร  มีสัตย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตบุญ  ทำดีกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  งามล้วน
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ประคำผอง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  การสมัคร
4. เด็กหญิงปิ่นจุฑา  พิศิลป์
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  จงกฎ
6. เด็กหญิงมุรธาธร  จันทะสี
7. เด็กหญิงวรวรรณ์  ทัพวิเศษ
8. เด็กหญิงสุพิชญา  แสงรัศมี
9. เด็กหญิงเจนธีรา  จันทร์ดี
10. เด็กหญิงเพชรมณี  ทาหาญ
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
2. นางภิญญดา  พุทธานุ
3. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
4. นายอนุชา  สำเภาพล
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรมณี  เสริมแก้ว
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์  สีโสดา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสงอุ่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
2. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารธารา  จันทะสี
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพองจันทร์  สังเกตกิจ
 
1. นางสาววาสนา  ยิ่งใหญ่
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงพองจันทร์  สังเกตกิจ
 
1. นางสาววาสนา  ยิ่งใหญ่
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพัชนิดา  โสบุญ
 
1. นางสาววาสนา  ยิ่งใหญ่
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรทัศน์  ราชเจริญ
2. เด็กหญิงสุรัญญา  เจริญสุข
 
1. นางสาววาสนา  ยิ่งใหญ่
2. นางสาวสุปรียา  เจริญธรรม
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  โสภิณ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  บุตรดาพงษ์
3. เด็กหญิงตะวัน  บุญผา
 
1. นางณัฐกานต์  บุญสาลี
2. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทัพวิเศษ
2. เด็กหญิงมัณฑนา  อบอุ่น
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เพิ่มทอง
 
1. นางณัฐกานต์  บุญสาลี
2. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
 
35 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยกร  แจ่มใส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
36 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคมสันต์  แสงศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
37 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายวรวัฒน์  แซ่เลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
38 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนรินทร์  โนนสูง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
39 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคนสันต์  แสงสี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  งามล้วน
3. เด็กชายชยากร  แจ่มใส
4. เด็กชายชูศักดิ์  ดำเนิน
5. เด็กชายณัฐพล  อุทิศพงษ์
6. เด็กชายตฤษนันท์  จำปาดง
7. เด็กหญิงทิพาพร  ซาไซ
8. เด็กหญิงธมลวรรณ์  ประคำผอง
9. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทัพวิเศษ
10. เด็กหญิงธารธารา  จันทะสี
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  การสมัคร
12. เด็กชายธีรวัฒน์  ชัยปราณีเดช
13. เด็กชายนนทิชัย  กันษา
14. เด็กชายนรินทร์  โนนสูง
15. เด็กหญิงปิ่นจุฑา  พิศิลป์
16. เด็กชายพัชระ  สังเกตกิจ
17. เด็กหญิงภัทรธิดา  จงกฎ
18. เด็กหญิงมุรธาธร  จันทะสี
19. เด็กหญิงวรวรรณ์  ทัพวิเศษ
20. เด็กชายวรวัฒน์  แซ่เลา
21. เด็กหญิงศิริพร  มีสัตย์
22. เด็กชายสหรัฐ  ปฏิเวช
23. เด็กหญิงสุพิชญา  แสงรัศมี
24. เด็กชายสุรศักดิ์  นามโคตร
25. เด็กหญิงอิสราภรณ์  สีโสดา
26. เด็กหญิงเจนธีรา  จันทร์ดี
27. เด็กหญิงเพชรมณี  ทาหาญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
2. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
3. นางภิญญดา  พุทธานุ
4. นางกัญญา  โสภิณ
5. นางณัฐกานต์  บุญสาลี
6. นางอัญชลี  นาเจริญ
7. นางลักษมี  วงษ์อินทร์
 
40 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  สังข์โสม
2. เด็กหญิงจันทรวิมล  ต้นงาม
 
1. นางสาวชุตินันท์  พลบุญ
2. นางสาวสุปรียา  เจริญธรรม
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงกฤษณา  อินทร์โสภา
2. เด็กหญิงกวิณภัค  ดาราวงษ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทองเพิ่ม
 
1. นางวราภรณ์  ศรีจันทร์
2. นางสาวสุปรียา  เจริญธรรม
 
42 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  นามพรม
 
1. นางอัญชลี  นาเจริญ
 
43 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มาเป้า
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
 
44 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มาเป้า
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
 
45 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  คงศรี
2. เด็กชายพรเทพ  มะลัยทอง
3. เด็กหญิงสุธิตา  หงษ์สกุล
 
1. นางณัฐกานต์  บุญสาลี
2. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
 
46 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มาเป้า
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
 
47 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจุฬา  เพ็งชะตา
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี