สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 4 1. เด็กชายธีรทัศน์  ราชเจริญ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองงาม
3. เด็กหญิงสุรัญญา  เจริญสุข
 
1. นางกมลรส  สุริโย
2. นางสาววาสนา  ยิ่งใหญ่
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พลเศษ
2. เด็กชายนนธิชัย  กัญษา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุจริต
 
1. นางกมลรส  สุริโย
2. นางสาวปาริฉัตร  ศรีสอาด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พลเศษ
2. เด็กหญิงธนาภา  เพ็งทองหลาง
3. เด็กหญิงภานุมาส  นิระพันธ์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญมาพิลา
5. เด็กหญิงสายทิพย์  นิระ
 
1. นายประกอบ  ธรรมวงษ์
2. นางสาวปาริฉัตร  ศรีสอาด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงอิสราภรณ์  สีโสดา
 
1. นายประกอบ  ธรรมวงษ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทน์ธวรรธน์  กลิ่นกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิศิลป์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายชูศักดิ์  ดำเนิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงจณิตา  ประทีป
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงพองจันทร์  สังเกตกิจ
 
1. นางสาววาสนา  ยิ่งใหญ่
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทัพวิเศษ
2. เด็กหญิงมัณฑนา  อบอุ่น
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เพิ่มทอง
 
1. นางณัฐกานต์  บุญสาลี
2. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  สังข์โสม
2. เด็กหญิงจันทรวิมล  ต้นงาม
 
1. นางสาวชุตินันท์  พลบุญ
2. นางสาวสุปรียา  เจริญธรรม
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มาเป้า
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี