สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทน์ธวรรธน์  กลิ่นกลาง
 
1. นางณัฐกานต์  บุญสาลี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริพร  มีสัตย์
 
1. นางณัฐกานต์  บุญสาลี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองผา
 
1. นางณัฐกานต์  บุญสาลี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กชายกฤตบุญ  ทำดีกุล
 
1. นางสาวชุตินันท์  พลบุญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรมณี  เสริมแก้ว
2. เด็กหญิงสุรัญญา  เจริญสุข
 
1. นางณัฐกานต์  บุญสาลี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวุฒิยา  ขันอุดทา
 
1. นางวราภรณ์  ศรีจันทร์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรทัศน์  ราชเจริญ
 
1. นายโชติอนันต์  ชัยจีรัฐติกุล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองผา
2. เด็กหญิงรัตติกา  กลิ่นจันทร์
3. เด็กหญิงวรารัตน์  ศิริสุวรรณรัตน์
4. เด็กหญิงสุนิสา  เท้าไม้สน
5. เด็กหญิงอำไพกรองกาญจน์  อุทาหรณ์
 
1. นายประกอบ  ธรรมวงษ์
2. นางกัญญา  โสภิณ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงสุนิสา  เท้าไม้สน
2. เด็กหญิงอำไพกรองกาญจน์  อุทาหรณ์
 
1. นางพนิดา  เหมือนมอน
2. นางวราภรณ์  ศรีจันทร์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมนัญชัย  ชื่นชม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุฬา  เพ็งชะตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริพร  มีสัตย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตบุญ  ทำดีกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  งามล้วน
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ประคำผอง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  การสมัคร
4. เด็กหญิงปิ่นจุฑา  พิศิลป์
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  จงกฎ
6. เด็กหญิงมุรธาธร  จันทะสี
7. เด็กหญิงวรวรรณ์  ทัพวิเศษ
8. เด็กหญิงสุพิชญา  แสงรัศมี
9. เด็กหญิงเจนธีรา  จันทร์ดี
10. เด็กหญิงเพชรมณี  ทาหาญ
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
2. นางภิญญดา  พุทธานุ
3. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
4. นายอนุชา  สำเภาพล
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารธารา  จันทะสี
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  โสภิณ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  บุตรดาพงษ์
3. เด็กหญิงตะวัน  บุญผา
 
1. นางณัฐกานต์  บุญสาลี
2. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
17 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยกร  แจ่มใส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
18 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายวรวัฒน์  แซ่เลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
19 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนรินทร์  โนนสูง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงกฤษณา  อินทร์โสภา
2. เด็กหญิงกวิณภัค  ดาราวงษ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทองเพิ่ม
 
1. นางวราภรณ์  ศรีจันทร์
2. นางสาวสุปรียา  เจริญธรรม
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  นามพรม
 
1. นางอัญชลี  นาเจริญ
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มาเป้า
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  คงศรี
2. เด็กชายพรเทพ  มะลัยทอง
3. เด็กหญิงสุธิตา  หงษ์สกุล
 
1. นางณัฐกานต์  บุญสาลี
2. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มาเป้า
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจุฬา  เพ็งชะตา
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี