สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชายทุ่ง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลาภจิตร
 
1. นางพร้อมทรัพย์  ศักศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุวงศ์
2. เด็กหญิงธัญชนก  ทำนักสุข
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลาภจิตร
4. เด็กหญิงพัชรมัย  วงศ์นาจ
5. เด็กหญิงอริสา  สาละ
 
1. นางพร้อมทรัพย์  ศักศรี
2. นางมาลีรัตน์  แก้วเกิด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุกฤตา  มาลีหวล
 
1. นางกรรณิการ์  มาลีหวล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายปวร  บุญเลิศ
 
1. นางกรรณิการ์  มาลีหวล
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลลดา  พรมรักษ์
 
1. นางกรรณิการ์  มาลีหวล