สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านช่อง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายปรมินทร์  ศรีงาม
 
1. นางอัจฉรา  ชะตาถนอม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงช่อนภา  ไชยพิมพ์
 
1. นางจริยา  สุขประเสริฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงอังวราณ์  อังกาพย์
 
1. นางลัภศรณ์  แบบอย่าง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 61.75 ทองแดง 11 1. เด็กชายภัสกร  แบบอย่าง
2. เด็กชายศิริชัย  ชัยทอง
 
1. นายพงษ์พันธ์  สุขประเสริฐ
2. นางจริยา  สุขประเสริฐ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชยพล  จันทร์มหา
 
1. นางสาวมลิษา  เจริญพร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สุขสำโรง
 
1. นางสาวมลิษา  เจริญพร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายธีรกริช  ทาหาญ
 
1. นางสาวมลิษา  เจริญพร
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกิจ  พูนสวัสดิ์
2. เด็กชายศุภเชษฐ์  ชำนาญงาม
 
1. นางสาวระพีพรรณ  พลราช
2. นางสาวพิศมัย  ยั่งยืน
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  จันทร์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงสุรัญญา  พูนเพิ่ม
 
1. นางสาวระพีพรรณ  พลราช
2. นางสาวพิศมัย  ยั่งยืน
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัลยณัฐ  มีมาก
2. เด็กหญิงพรธิตรา  โนนน้อย
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แสงเนตร
 
1. นายพงษ์พันธ์  สุขประเสริฐ
2. นางจริยา  สุขประเสริฐ