สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านช่อง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชยพล  จันทร์มหา
 
1. นางสาวมลิษา  เจริญพร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สุขสำโรง
 
1. นางสาวมลิษา  เจริญพร
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกิจ  พูนสวัสดิ์
2. เด็กชายศุภเชษฐ์  ชำนาญงาม
 
1. นางสาวระพีพรรณ  พลราช
2. นางสาวพิศมัย  ยั่งยืน
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  จันทร์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงสุรัญญา  พูนเพิ่ม
 
1. นางสาวระพีพรรณ  พลราช
2. นางสาวพิศมัย  ยั่งยืน
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัลยณัฐ  มีมาก
2. เด็กหญิงพรธิตรา  โนนน้อย
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แสงเนตร
 
1. นายพงษ์พันธ์  สุขประเสริฐ
2. นางจริยา  สุขประเสริฐ