สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจาน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกพร  จันทราช
2. เด็กหญิงจิรนันท์  หินโทน
3. เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  เหล็กศรี
4. เด็กหญิงณัฐธิชา  จันทะสิงห์
5. เด็กหญิงดารารัตน์  ชูยิ่ง
6. เด็กหญิงนรินทร์ธร  ถิ่นทัพไทย
7. เด็กหญิงปุณยาพร   สมบุตร
8. เด็กหญิงพรพิมล  วิเศษวงษา
9. เด็กหญิงมยุรฉัตร  นาเมืองรักษ์
10. เด็กหญิงลลิดาภัทร  พิหูสูตร
11. เด็กหญิงวัณภา  วงษา
12. เด็กหญิงสิริโสภา  หล่าโพนทัน
13. เด็กหญิงสุนิตา  บุตรดางาม
14. เด็กชายอานันท์  เนืองนันท์
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ละอองศรี
 
1. นางมัลลิกา  สวัสดี
2. นางสุรีย์รัตน์  สาลีงาม
3. นางทองรัก  จันทร์ชื่น
4. นายไพบูลย์  สาลีงาม