สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจันทร์งาม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงเขมจิรา  จันแดง
 
1. นางอุษา  สร้อยจิต
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  การะเกษ
 
1. นางชาลินี  ยืนยง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กชายธนพล  สีสันงาม
2. เด็กหญิงธิดา  ทองมาก
3. เด็กหญิงนุชนาถ  ชินวงษ์เกตุ
 
1. นางเพ็ญศรี  แก้ววัน
2. นางชาลินี  ยืนยง
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองมาก
 
1. นางอุษา  สร้อยจิตร