สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอนันดา  คงทรัพย์
 
1. นางผกามาศ  แป้นจันทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจตุพร  แสวงผล
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พูลสุข
3. เด็กหญิงพิจิตรา  หัดกล้า
4. เด็กหญิงรุจิรา  สัมมาพรต
5. เด็กหญิงอรีสรา  งามเสมอ
 
1. นางปราณี  แพงภูงา
2. นางปิยวดี  บุญเรือง