สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรรณิสา  แก้วใส
2. เด็กหญิงวิชญาดา  สระแก้ว
 
1. นางสาวอัมพร  แป้นโสม
2. นายสมพร  สวัสดี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงวรรณฤดี  ยอดลี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  นุชบุรี
3. เด็กหญิงอนันตญา  กาทอง
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แจ่มแจ้ง
5. เด็กหญิงเบญญพร  ปัญญาเดชานนท์
 
1. นายเสถียร  ศักศรี
2. นางปราณี  แพงภูงา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชา  นาคแสง
 
1. นางลลิดา  นวลมณี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เตียวเจริญสุข
 
1. นางลลิดา  นวลมณี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงประภัสสร  คำ้ชู
2. เด็กหญิงพิมพิกา  อินทร์สอน
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  เกษแก้ว
 
1. นางสุรีรัตน์  เจริญศิริ
2. นางผกามาศ  แป้นจันทร์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ฐินี  สิริปิยถาวร
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุดฉลาด
3. เด็กชายธัชพล  บุญล้อม
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อนุศิริ
5. เด็กหญิงพรพิมล  ลักขษร
6. เด็กหญิงศรุตา  ดีลำ้
 
1. นางผกามาศ  แป้นจันทร์
2. นางสุรีรัตน์  เจริญศิริ
3. นายสมพร  สวัสดี