สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงนิศาชล  เขียวสระคู
 
1. นางสุรีรัตน์  เจริญศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  สาธุการ
 
1. นางสุรีรัตน์  เจริญศิริ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษณา  อุดหนุน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ลาภจิตร
3. เด็กหญิงธิติยา  เมชบุตร
4. เด็กหญิงธีราพร  สุระสังข์
5. เด็กหญิงนันทิกา  เนื้อละออ
6. เด็กหญิงพรนภา  มีพันธ์
7. เด็กหญิงพัชริดา  เจริญผล
8. เด็กชายรพีภัทร  กว้างขวาง
9. เด็กหญิงสุชาวดี  อุ่นคำ
10. เด็กหญิงหยาดทิพย์  ยะมะหาร
 
1. นายสมพร  สวัสดี
2. นางผกามาศ  แป้นจันทร์
3. นางสุรีรัตน์  เจริญศิริ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐานิตา  เสาว์ทอง
 
1. นางนวมน  มีโชค
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมินทร์  มีพันธ์
 
1. นางสาวอาภาวี  มาลีหวล
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง 12 1. เด็กชายณัฒวุธ  กระแจะจันทร์
2. เด็กชายธิเบต  สังข์สาลี
3. เด็กชายภัทรพล  สุวรรณพันธ์
4. เด็กชายภานุพงษ์  บุญเฮ้า
5. เด็กชายสุรชัย  บุญปก
6. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จงใจงาม
 
1. นายสมพร  สวัสดี
2. นางผกามาศ  แป้นจันทร์
3. นางสุรีรัตน์  เจริญศิริ
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาติตะวัน  เตียวเจริญสุข
2. เด็กหญิงพิยดา  สมสวย
 
1. นายชนะการณ์  แก้วเกิด
2. นางสาวจันทร์ฑารักษ์  ทองนำ
 
8 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเกรียงไกร  แกกูล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อาชญาสิทธิ์
 
1. นายสมพร  สวัสดี
2. นางผกามาศ  แป้นจันทร์
 
9 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์กร  คำสด
2. เด็กหญิงนภัสสร  อนุศิริ
 
1. นางละมัย  อินทนิล
2. นางสาวอนุสรา  มีมา
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษฎา  น้อยมหาพรม
2. เด็กชายจักรพงษ์  ภูสองชั้น
3. เด็กชายธีรพงศ์  แก้วฝอย
 
1. นางผกามาศ  แป้นจันทร์
2. นายสมพร  สวัสดี