สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงนงนุช  อินทร์สำราญ
2. เด็กหญิงเกศิณี  ดอกยี่สุ่น
 
1. นางสาววารุณี  ศิริ
2. นางสาวลัดดา  บุญครอง
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนดี
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แสนดี
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สุขสวัสดิ์
2. นายภูวนนท์  ตระการผล