สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแคนน้อย สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติพงศ์  บุญเพ็ง
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีกะชา
3. เด็กชายธีรพัฒน์  ตั้งอยู่ดี
4. เด็กชายสมเกียรติ  ใจดี
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์  หินเพชร
6. เด็กชายอัฐพล  สีโนนยาง
 
1. นายปราโมทย์  ตระกูลดี
2. นายสุชิน  เจริญสุข
3. นายสัญญา  สมศักดิ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 11 1. เด็กชายธนวัฒน์  เคารพ
2. เด็กชายสิทธิพัฒน์  มากดี
 
1. นายสัญญา  สมศักดิ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤติมา  วัฒนาภิรกุล
2. เด็กหญิงธีมาพร  สุขสกุล
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  เอ็นสุข
 
1. นางสาลี  เจริญสุข
2. นายสัญญา  สมศักดิ์