สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุขเสริม
2. เด็กหญิงธิวาพร  ศิลพันธ์
3. เด็กหญิงนิรชา  บุญปก
4. เด็กหญิงมัลลิกา  โต๊ะสิงห์
5. เด็กหญิงสุทัศน์  สุคำวารี
 
1. นางบุญเฮียง  บุญมี
2. นายสิทธิศักดิ์  เจริญไข
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  วรรณวงษ์
 
1. นางสาวนิภาพร  สินพรม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิรภัทร  เติมงาม
 
1. นางจุไรรัตน์  คำสวัสดิ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงจตุรพร  ทาหาญ
2. เด็กหญิงสุภาพร  เฉิดรัศมี
3. เด็กหญิงไอยดา  ภากล้า
 
1. นางกัลยา  สืบโสดา
2. นางสุภา  ประดับทอง
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ฉัตรเมืองปัก
 
1. นางบุญเฮียง  บุญมี