สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิภาพร  ศรีสุข
2. เด็กหญิงวรรณิภา  บุญสุข
3. เด็กหญิงเอมอร  บุญกล้า
 
1. นางกุลธิดาพงษ์  สุขสานต์
2. นางธัญญาลักษณ์  เจริญไข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงปวิณี  หมั่นจิตร
2. เด็กหญิงสันต์หทัย  สุขเสริม
3. เด็กชายสิทธิโชค  บำรุงตน
4. เด็กชายสุทธิเดช  ผิวนวล
5. เด็กหญิงเกตน์นิภา  บำรุงนาม
 
1. นางจุไรรัตน์  คำสวัสดิ์
2. นางสะอาดโฉม  เติมงาม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  บุญกล้า
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงห์เทพ
 
1. นางจุไรรัตน์  คำสวัสดิ์
2. นางสะอาดโฉม  เติมงาม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงนฤมล  ใจเด็ด
2. เด็กหญิงสุภาพร  เสน่หา
 
1. นางบุญเฮียง  บุญมี
2. นายสิทธิศักดิ์  เจริญไข
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายนครินทร์  บุติมาลย์
2. เด็กชายสราวุฒิ  บุญเวิน
3. เด็กชายเสรี  มาเพชร
 
1. นายสมพร  สืบโสดา
2. นายอติชาต  สร้อยจิต
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุชา  พนารักษ์
2. เด็กชายอนุชา  ธนูแก้ว
3. เด็กชายไตรทศ  เนียมหอม
 
1. นายสมพร  สืบโสดา
2. นายอติชาต  สร้อยจิต
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ผ่องศิลป์
2. เด็กหญิงบุษราคัม  บำรุงนาม
3. เด็กหญิงมาริสา  แสงราม
4. เด็กหญิงลำไย  คุมสุข
5. เด็กชายสุคนธ์  สุโทสา
6. เด็กหญิงสุพัฒตรา  บุญเวิน
 
1. นางกัลยา  สืบโสดา
2. นางสาวทัตพิชา  นวนประโคน
3. นางสุภา  ประดับทอง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อ่อนมณี
2. เด็กหญิงญาณี  ประจวบสุข
3. เด็กหญิงดวงใจ  คุมสุข
4. เด็กชายสุรดิษ  บุติมาลย์
5. เด็กชายอัมพร  บุติมาลย์
6. เด็กหญิงอิสริยา  โวอ่อนศรี
 
1. นางกัลยา  สืบโสดา
2. นายนิยม  สวยไธสง
3. นายอติชาต  สร้อยจิต
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงกมล  พระชนะสงคราม
 
1. นางบุญเฮียง  บุญมี
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชัชณีย์วรรณ  เขยตุ้ย
2. เด็กชายนพรัตร์  บุญปก
3. เด็กชายปัณณธร  โสดาลู
 
1. นางกัลยา  สืบโสดา
2. นางสาวทัตพิชา  นวนประโคน
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายธีรเทพ  ภูบัวศรี
2. เด็กหญิงพรนิภา  โนนศิลา
3. เด็กชายอุดมพล  มีธรรม
 
1. นายสมพร  สืบโสดา
2. นางกัลยา  สืบโสดา