สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำผง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงสิริรักษ์  สระศรี
 
1. นายชัยวัฒน์  เพชรอินทร์
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายกฤตภาส  ใจแก้ว
2. เด็กชายบังเกอร์  แก้วยศ
 
1. นายชัยวัฒน์  เพชรอินทร์
2. นางสาวสุติมา  สันทาลุนัย