สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำผง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงทรายขวัญ  ปิ่นทอง
2. เด็กชายธนศร  พิมพ์พันธ์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  แจ้งนาม
 
1. นางสาวสุติมา  สันทาลุนัย
2. นางสาวสุพัฒน์  อุดหนุน
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงอมริศา  โลนุช
2. เด็กหญิงอริยา  ทุ่มบู่
 
1. นางสาวสุติมา  สันทาลุนัย
2. นายอรรถพล  ละคร
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ลุนสืบ
 
1. นายอรรถพล  ละคร
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวิทย์  โลนุช
 
1. นายบุญโฮม  โลนุช
 
5 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภวิทย์  ชุ่มเย็น
 
1. นายประมวล  ชัยพร
 
6 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มุละชิวะ
 
1. นายทองพูน  สิมัยนาม
 
7 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรชีพ  ทำโสม
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เดชขุนทด
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  ลุนสืบ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  มุละชิวะ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปาสานัย
6. เด็กหญิงดวงพร  พิมพ์พันธ์
7. เด็กชายทวีเดช  เอี่ยมประดิษฐ์
8. เด็กชายธนวิทย์  โลนุช
9. เด็กหญิงธิดาภรณ์  พุทธระสุ
10. เด็กชายธีรภัทร  ทันชม
11. เด็กชายนลธวัช  งางาม
12. เด็กหญิงนิราพร  ชุ่มเย็น
13. เด็กชายบุญฤทธิ์  วงศ์สุพิณ
14. เด็กชายปรมินทร์  สุวรรณสิงห์
15. เด็กหญิงพรชนก  ภาธี
16. เด็กชายภัทรวดี  มิกขุนทด
17. เด็กหญิงรัญชนา  ยิ่งยอด
18. เด็กหญิงวนิดา  ลาพันธ์
19. เด็กชายวรรณะ  สีมันลาภ
20. เด็กชายวราภรณ์  ปาสานัย
21. เด็กชายวริศรา  สารีบุตร
22. เด็กชายวาสนา  สิงโสดา
23. เด็กหญิงวาสิณี  วันดี
24. เด็กชายศรนรินทร์  โลนุช
25. เด็กชายศุภวิทย์  ชุ่มเย็น
26. เด็กหญิงสุจิตรา  ชัยสอ
27. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญใหญ่
28. เด็กหญิงสุพัตรา  ชัยสอ
29. เด็กหญิงสุวรรณี  โสชาลี
30. เด็กหญิงอรัญญา  พุทธระสุ
 
1. นายอรรถพล  ละคร
2. นางสวาสดิ์  อุดหนุนชาติ
3. นางอัมพร  โพธิ์ทอง
4. นางวราภรณ์  ชัยพร
5. นางสุปัญญา  แก้วลอย
6. นายไสว  แสนบุญ
7. นายพรชัย  สุระ