สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค้อ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญดาพร  เวียงคำ
 
1. นางทิพจันทร์  บุญภา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.66 ทอง 12 1. เด็กชายจีระวัฒน์  วงค์ไชยา
2. เด็กหญิงนริศรา  หงษ์บินมา
 
1. นายวรเมธ  จันทะสี
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูมินทร์  ญาณธรรม
2. เด็กชายรัตนชัย  ระหัดทอง
 
1. นายวรากร  สินอนันต์
2. นางบังอร  เพ็งสันต์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงกมล  พุฒจีบ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  โอชา
 
1. นายวรากร  สินอนันต์
2. นายสมบูรณ์  พุทธานุ
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง 6 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ล้อทสุข
 
1. นางสมยศ  สินอนันต์
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงศศิรดา  สุดาจันทร์
2. เด็กชายศุภณัฐ  แท่งทอง
3. เด็กหญิงอารยา  คำผม
 
1. นางธันยา  เหลาคำ
2. นางสมยศ  สินอนันต์