สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอรนภา  แลบเรือง
 
1. นางวิภาพร  พันคลัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงนาตยา  จันตาขาว
2. เด็กหญิงศภาพิชญ์  แสงราม
 
1. นางวิภาพร  พันคลัง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายชลนที  มีเปี่ยม
 
1. นายวิโรจน์  ลอดทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขสนิท
2. เด็กหญิงอัญชนา  คำเงิน
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ประทีป
 
1. นายวิโรจน์  ลอดทอง
2. นายโกสินทร์  คุณนาม
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  สุริวงศ์
2. นางสาวพรรณิกา  สีสด
3. นางสาวเอมอร  เส้นทอง
 
1. นายวิโรจน์  ลอดทอง
2. นายโกสินทร์  คุณนาม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 48.74 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกฤษฏา  สว่างผุย
2. เด็กชายสรศักดิ์  ละเอียดอ่อน
 
1. นางนฤมล  สถานสุข
2. นางปราณี  มณีรัตน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนวัฒน์  นูพิมพ์
2. เด็กชายสุรเดช  เราะไทยสงค์
 
1. นางปราณี  มณีรัตน์
2. นางนฤมล  สถานสุข
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.33 ทอง 4 1. เด็กชายทิวากร  ร่องบุตรศรี
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แจทอง
 
1. นายสายยันต์  แสงจันทร์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุนิตา  ห้าวหาญ
2. นายอมรเทพ  เพิ่มพร
 
1. นายสายยันต์  แสงจันทร์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชื่นใจ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เทียนเหลือง
 
1. นายทองสุข  ละอองทอง
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงญดาศจี  สีสด
2. เด็กหญิงดารารัตน์  หาผล
3. เด็กหญิงธัญมาศ  ชาติดอน
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สองศรี
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพิ่มพร
6. เด็กหญิงพิยดา  หาผล
7. เด็กหญิงวรรณนภา  มีโชค
 
1. นางจำนงค์  สุวรรณทอง
2. นางสาววีรวรรณ  พวงผกา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุติกานต์  สีสด
 
1. นางสุปรียา  เขตขยัน
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  สีสด
 
1. นางพัณณิตา  อบอุ่น
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  นามคำ
2. เด็กหญิงอรอุมา  มีโชค
 
1. นายสายยันต์  แสงจันทร์
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษดา  พูลทรัพย์
2. เด็กชายปฐมกาล  ทานงาม
 
1. นายโกสินทร์  คุณนาม
2. นางสาวพุทธรัตน์  พุทธา
 
16 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  อินทรีย์
2. เด็กหญิงอรทัย  โพชะคุ้ม
 
1. นางสาวพุทธรัตน์  พุทธา
2. นางนฤมล  สถานสุข
 
17 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พลศักดิ์
2. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  สีสด
3. เด็กหญิงพิไลวรรณ  สีชื่น
 
1. นายวิโรจน์  ลอดทอง
2. นางสาวพุทธรัตน์  พุทธา
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่หลู
2. เด็กหญิงสุพรทิพย์  แซ่หลู
 
1. นางสาวพุทธรัตน์  พุทธา
2. นางนฤมล  สถานสุข
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาตยา  จันตาขาว
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสงราม
 
1. นางสาวพุทธรัตน์  พุทธา
2. นางนฤมล  สถานสุข
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายนัฏพร  ใยดี
2. เด็กชายมณฑล  หทัยทิพรัตน์
 
1. นายวิโรจน์  ลอดทอง
2. นางสาวพุทธรัตน์  พุทธา
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 12 1. เด็กชายกฤษติพร  ใยดี
2. เด็กชายตะวัน  แสงนวน
3. เด็กชายเอกวิทย์  ยั่งยืน
 
1. นายวิชัย  สวัสดี
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชุติพนธ์  จินโนสวัสดิ์
2. เด็กชายตระกาล  ชาดง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผาคำ
 
1. นายทองสุข  ละอองทอง
2. นางวิภาพร  พันคลัง
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา  สาระติ
2. เด็กชายธีรภัทร  ทาปลัด
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อินโสภา
 
1. นางสาวบุปผา  สุนทร
2. นางวิภาพร  พันคลัง
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายนนทกร  หาผล
2. เด็กชายนพพร  นามคำ
3. เด็กชายศิริพล  วันทา
 
1. นางปราณี  มณีรัตน์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินตหรา  ชื่นสด
2. เด็กหญิงศิริพร  สายเรือง
 
1. นางสาววีรวรรณ  พวงผกา
 
26 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรรณนิดา  แลบเรือง
2. เด็กชายพัชรพล   แสงราม
3. เด็กชายเนวิน  สุวรรณจักร
 
1. นางสำลี  ยงรัมย์
2. นางอัมพร  บุดดี