สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอรนภา  แลบเรือง
 
1. นางวิภาพร  พันคลัง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายชลนที  มีเปี่ยม
 
1. นายวิโรจน์  ลอดทอง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชื่นใจ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เทียนเหลือง
 
1. นายทองสุข  ละอองทอง