สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงนาตยา  จันตาขาว
2. เด็กหญิงศภาพิชญ์  แสงราม
 
1. นางวิภาพร  พันคลัง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุติกานต์  สีสด
 
1. นางสุปรียา  เขตขยัน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  สีสด
 
1. นางพัณณิตา  อบอุ่น
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  นามคำ
2. เด็กหญิงอรอุมา  มีโชค
 
1. นายสายยันต์  แสงจันทร์
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษดา  พูลทรัพย์
2. เด็กชายปฐมกาล  ทานงาม
 
1. นายโกสินทร์  คุณนาม
2. นางสาวพุทธรัตน์  พุทธา
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  อินทรีย์
2. เด็กหญิงอรทัย  โพชะคุ้ม
 
1. นางสาวพุทธรัตน์  พุทธา
2. นางนฤมล  สถานสุข