สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขสนิท
2. เด็กหญิงอัญชนา  คำเงิน
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ประทีป
 
1. นายวิโรจน์  ลอดทอง
2. นายโกสินทร์  คุณนาม
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  สุริวงศ์
2. นางสาวพรรณิกา  สีสด
3. นางสาวเอมอร  เส้นทอง
 
1. นายวิโรจน์  ลอดทอง
2. นายโกสินทร์  คุณนาม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.33 ทอง 4 1. เด็กชายทิวากร  ร่องบุตรศรี
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แจทอง
 
1. นายสายยันต์  แสงจันทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุนิตา  ห้าวหาญ
2. นายอมรเทพ  เพิ่มพร
 
1. นายสายยันต์  แสงจันทร์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงญดาศจี  สีสด
2. เด็กหญิงดารารัตน์  หาผล
3. เด็กหญิงธัญมาศ  ชาติดอน
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สองศรี
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพิ่มพร
6. เด็กหญิงพิยดา  หาผล
7. เด็กหญิงวรรณนภา  มีโชค
 
1. นางจำนงค์  สุวรรณทอง
2. นางสาววีรวรรณ  พวงผกา
 
6 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พลศักดิ์
2. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  สีสด
3. เด็กหญิงพิไลวรรณ  สีชื่น
 
1. นายวิโรจน์  ลอดทอง
2. นางสาวพุทธรัตน์  พุทธา
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่หลู
2. เด็กหญิงสุพรทิพย์  แซ่หลู
 
1. นางสาวพุทธรัตน์  พุทธา
2. นางนฤมล  สถานสุข
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาตยา  จันตาขาว
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสงราม
 
1. นางสาวพุทธรัตน์  พุทธา
2. นางนฤมล  สถานสุข
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายนัฏพร  ใยดี
2. เด็กชายมณฑล  หทัยทิพรัตน์
 
1. นายวิโรจน์  ลอดทอง
2. นางสาวพุทธรัตน์  พุทธา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 12 1. เด็กชายกฤษติพร  ใยดี
2. เด็กชายตะวัน  แสงนวน
3. เด็กชายเอกวิทย์  ยั่งยืน
 
1. นายวิชัย  สวัสดี
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายนนทกร  หาผล
2. เด็กชายนพพร  นามคำ
3. เด็กชายศิริพล  วันทา
 
1. นางปราณี  มณีรัตน์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินตหรา  ชื่นสด
2. เด็กหญิงศิริพร  สายเรือง
 
1. นางสาววีรวรรณ  พวงผกา
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรรณนิดา  แลบเรือง
2. เด็กชายพัชรพล   แสงราม
3. เด็กชายเนวิน  สุวรรณจักร
 
1. นางสำลี  ยงรัมย์
2. นางอัมพร  บุดดี