สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรคามสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธิเบธ  ทานงาม
 
1. นางรุ่งอรุณ  ดีล้อม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชชา  ปัญญาวงศ์
 
1. นายวิษกร  สุระสุข
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัตชญา  สุระสุข
 
1. นายวิษกร  สุระสุข
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงโสรญา  สมช่วย
 
1. นายอำนาจ  มะลิงาม
 
5 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชจรี  จอกทอง
 
1. นายอำนาจ  มะลิงาม
 
6 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงทัตชญา  สุระสุข
 
1. นายอำนาจ  มะลิงาม
 
7 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอนงนาฏ  สามลา
 
1. นายอำนาจ  มะลิงาม
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 10 1. เด็กชายกฤษดา  ทวีสุข
2. เด็กชายณัฏฐภัทร  มหาวงศ์
3. เด็กชายศิรวุฒิ  หวังผล
 
1. นางภคมณ  สุระสุข
2. นางสมพวย  ใจแก้ว
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญวริน  สืบเพ็ง
2. เด็กหญิงนัดทิชา  ถูกหมาย
3. เด็กชายอนันตชัย  นรโครต
 
1. นางสมพวย  ใจแก้ว
2. นางภคมณ  สุระสุข
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายจิรายุทธ  ราชพิลา
2. เด็กหญิงอนงนาฎ  กะการดี
3. เด็กหญิงอนิสา  สุขโนนจารย์
 
1. นางปฏิมากร  ยอแซ
2. นางสาวคำมูล  ดวงทอง