สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82.67 ทอง 6 1. เด็กชายอานนท์  ประหยัด
 
1. นายธงชัย  สอปัญญา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงอัฏฌริญาภรณ์  ประคองใจ
 
1. นางวารินทร์  สอปัญญา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายอานนท์  ประหยัด
 
1. นางวารินทร์  สอปัญญา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษ  สันโสภา
 
1. นางวารินทร์  สอปัญญา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนาถตญา  สุวรรณัง
2. เด็กหญิงวิลาสินี  บัวแย้ม
3. เด็กหญิงศิริปรียา  เหลาซื่อ
 
1. นางวารินทร์  สอปัญญา
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีด้วยชาติ
2. เด็กชายอัตชัย  ล้อมวงค์
 
1. นางวารินทร์  สอปัญญา