สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขุมดิน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงปราณปรียา  พุทธลา
 
1. นางอุมาพร  พุทธลา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิธิพงษ์  บุญตวง
 
1. นางอุรา  เครือเนียม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงจันทิมา  พันธ์นาม
2. เด็กหญิงศศิกานต์  กองทรัพย์
3. เด็กหญิงไพรินทร์  บุญตวง
 
1. นางอุรา  เครือเนียม
2. นางอุมาพร  พุทธลา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงคุณิตา  พิศิลป์
2. เด็กหญิงปราณปรียา  พุทธลา
3. เด็กหญิงพนัดดา  พันธ์พูล
4. เด็กหญิงรัตนา  สุระมุน
5. เด็กชายศุภกฤต  สืบศรี
 
1. นายยุทธภูมิ  มีพรหมดี
2. นางสาวมณีประภา  สกุลลักษณ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดลฤทัย  คุณเลิศ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูหนองโอง
3. เด็กชายนพดล  ผ่องพันธ์
4. เด็กชายพชร  ลุนลา
5. เด็กชายอดิศร  ยิ่งใหญ่
 
1. นายกิตติศักดิ์  เสียงหวาน
2. นายสราวุธ  บุญทัพไทย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกนก  ประทุมวัน
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหลาคำ
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วมรกต
4. เด็กชายจิรศักดิ์  นามน้อย
5. เด็กหญิงฐิติพร  ภิรมย์สุข
6. เด็กหญิงดุษฎี  แสงทอง
7. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุนนท์
8. เด็กหญิงธนารีย์  จักรทอง
9. เด็กชายพลรัตน์  คำนุ
10. เด็กหญิงวนัชพร  พันธ์จันทร์
11. เด็กชายวรชิต  จิตชื่น
12. เด็กหญิงวิราภรณ์  ภูหนองโอง
13. เด็กหญิงศศิกานต์  นามฤทธิ์
14. เด็กหญิงศศิภา  จันทสิทธิ์
15. เด็กหญิงศุภิสรา  สมศรี
16. เด็กหญิงสมฤดี  ไชยสิทธิ์
17. เด็กหญิงสรัญญา  กองทรัพย์
18. เด็กชายสุรชัย  เฉวียงวาด
19. เด็กชายเจษฎา  พิลาวรณ์
20. เด็กชายเสมา  ภูมิภาค
 
1. นายสราวุธ  บุญทัพไทย
2. นายยุทธภูมิ  มีพรหมดี
3. นางสาวมณีประภา  สกุลลักษณ์
4. นางอุรา  เครือเนียม
5. นางอุมาพร  พุทธลา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงจารุรัตน์  สีทอง
2. เด็กหญิงจีรนันท์  สมสุข
 
1. นายวิชัย  โททะรินทร์
2. นางสาวมณีประภา  สกุลลักษณ์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขันติวงษ์
2. เด็กชายปัญจพล  อินทะมาตย์
3. เด็กชายพาทิศ  สืบศรี
4. เด็กหญิงพิมพิรา  การะเกษ
5. เด็กชายสิทธิโชค  แขวงสารคาม
6. เด็กหญิงสิริยากร  จันดี
 
1. นายสราวุธ  บุญทัพไทย
2. นายสุริยัน  จันทร์ส่องแสง
3. นายกิตติศักดิ์  เสียงหวาน
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ดาวแก้ว
2. เด็กชายศุภกร  บุดดี
3. เด็กชายศุภกร  กรมภักดี
 
1. นางฉัตรสุดา  สมศรี
2. นางสาวนิติยา  เจริญราช
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง 6 1. เด็กหญิงสิรินทรา  พันธ์เพ็ง
2. เด็กชายเสกขวัฒน์  กฤษณะกาฬ
3. เด็กหญิงไปรยา  ใจหาญ
 
1. นางฉัตรสุดา  สมศรี
2. นางสาวนิติยา  เจริญราช
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  สิมมาก
2. เด็กชายจุลพงษ์  จัตุรัส
3. เด็กชายวีระศักดิ์  แก้วสะอาด
 
1. นายกิตติศักดิ์  เสียงหวาน
2. นางเสงี่ยม  ทองมาก