สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขุมดิน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงจันทิมา  พันธ์นาม
2. เด็กหญิงศศิกานต์  กองทรัพย์
3. เด็กหญิงไพรินทร์  บุญตวง
 
1. นางอุรา  เครือเนียม
2. นางอุมาพร  พุทธลา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขันติวงษ์
2. เด็กชายปัญจพล  อินทะมาตย์
3. เด็กชายพาทิศ  สืบศรี
4. เด็กหญิงพิมพิรา  การะเกษ
5. เด็กชายสิทธิโชค  แขวงสารคาม
6. เด็กหญิงสิริยากร  จันดี
 
1. นายสราวุธ  บุญทัพไทย
2. นายสุริยัน  จันทร์ส่องแสง
3. นายกิตติศักดิ์  เสียงหวาน