สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขุมดิน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิธิพงษ์  บุญตวง
 
1. นางอุรา  เครือเนียม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงคุณิตา  พิศิลป์
2. เด็กหญิงปราณปรียา  พุทธลา
3. เด็กหญิงพนัดดา  พันธ์พูล
4. เด็กหญิงรัตนา  สุระมุน
5. เด็กชายศุภกฤต  สืบศรี
 
1. นายยุทธภูมิ  มีพรหมดี
2. นางสาวมณีประภา  สกุลลักษณ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดลฤทัย  คุณเลิศ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูหนองโอง
3. เด็กชายนพดล  ผ่องพันธ์
4. เด็กชายพชร  ลุนลา
5. เด็กชายอดิศร  ยิ่งใหญ่
 
1. นายกิตติศักดิ์  เสียงหวาน
2. นายสราวุธ  บุญทัพไทย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงจารุรัตน์  สีทอง
2. เด็กหญิงจีรนันท์  สมสุข
 
1. นายวิชัย  โททะรินทร์
2. นางสาวมณีประภา  สกุลลักษณ์
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ดาวแก้ว
2. เด็กชายศุภกร  บุดดี
3. เด็กชายศุภกร  กรมภักดี
 
1. นางฉัตรสุดา  สมศรี
2. นางสาวนิติยา  เจริญราช
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง 6 1. เด็กหญิงสิรินทรา  พันธ์เพ็ง
2. เด็กชายเสกขวัฒน์  กฤษณะกาฬ
3. เด็กหญิงไปรยา  ใจหาญ
 
1. นางฉัตรสุดา  สมศรี
2. นางสาวนิติยา  เจริญราช
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  สิมมาก
2. เด็กชายจุลพงษ์  จัตุรัส
3. เด็กชายวีระศักดิ์  แก้วสะอาด
 
1. นายกิตติศักดิ์  เสียงหวาน
2. นางเสงี่ยม  ทองมาก