สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงตะวัน  ศาลางาม
2. เด็กหญิงศศิภา  แก้วศรี
 
1. นางกรรณิการ์  นิแพง
2. นางฐิติมา  ทองเงิน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรธิรา  แก้วหอม
2. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  สมบูรณ์
 
1. นางกรรณิการ์  นิแพง
2. นางชัชฎาภรณ์  น้อยถนอม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ  แก้วหอม
2. เด็กชายธีรชัย  แก้วศรี
3. เด็กชายเดชา  บุญครอง
 
1. นางฐิติมา  ทองเงิน
2. นางชัชฎาภรณ์  น้อยถนอม
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยา  จิตคง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สายทะเล
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ตลับทอง
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปานเพชร
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  สายทะเล
6. เด็กหญิงสุภาวดี  มะลิงาม
 
1. นางฐิติมา  ทองเงิน
2. นางกรรณิการ์  นิแพง
3. นางชัชฎาภรณ์  น้อยถนอม
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายกฤติพงษ์  แก้วศรี
2. เด็กชายคมชาญ  น้อยถนอม
3. เด็กชายจิรพล  งามพิลา
 
1. นางฐิติมา  ทองเงิน
2. นางชัชฎาภรณ์  น้อยถนอม
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กชายจิรกิตติ์  ปรีดา
 
1. นางชัชฎาภรณ์  น้อยถนอม
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงกฤติยา  จิตคง
 
1. นางชัชฎาภรณ์  น้อยถนอม
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษณะ  แก้วหอม
2. เด็กชายภัทราวุธ  ศาลางาม
3. เด็กชายอรรถพล  โสภา
 
1. นางฐิติมา  ทองเงิน
2. นางกรรณิการ์  นิแพง
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจีรายุทธ  ปานเพชร
2. เด็กหญิงณัฐชยา  จิตคง
3. เด็กชายระพีภัทร  จูกูล
 
1. นางฐิติมา  ทองเงิน
2. นางชัชฏาภรณ์  น้อยถนอม