สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  แข็งฉลาด
 
1. นายสุพรรณ์  ดีมาก
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐพร  ชัญถาวร
2. เด็กหญิงอินทิรา  บุญยางาม
 
1. นางปารณีย์  แตงทองกุล
2. นายนายสมถวิล  อินทร์สำราญ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงนันทิกานต์   เปรมชู
2. เด็กหญิงศิรินญา   ศรีงาม
3. เด็กหญิงสินินาฏ   เถลิงรัมย์
 
1. นางสาวนภาพรรณ    ผิวบาง
2. นางสาวสาวิตรี  โชติยา
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กชายครรชิต  ชื่นสบาย
 
1. นางสาวสาวิตรี  โชติยา
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กชายนลธวัช  ศรีงาม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ชัญถาวร