สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตรา  จอกแก้ว
2. เด็กหญิงนภัชฌา  อินจิตต์
3. เด็กชายอภิชาติ  พรมธิ
 
1. นายวีรเกียรติ  ศรชัยเลิศสกุล
2. นางทียาลักษณ์  ตรีกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.02 ทองแดง 13 1. เด็กชายปิยะราช  สายบุตร
2. เด็กชายพีระนันท์  กองกันยา
 
1. นายวีรเกียรติ  ศรชัยเลิศสกุล
2. นางสาวเรียม  ลาสะคู
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงจิรวดี  อินทร์จิตต์
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงสุุรัตนาภรณ์  สีดา
4. เด็กชายอภิรักษ์  แสนแก้ว
5. เด็กหญิงแสงดาว  นวารี
 
1. นางบุญร่วม  พลสระคู
2. นางทียาลักษณ์  ตรีกุล
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงจีรนันท์  อินสระคู
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พรมธิ
3. เด็กหญิงปิยะพร  อังคะ
4. เด็กหญิงภัสสร  คงผาย
5. เด็กหญิงสุรัตติยากร  สีดา
6. เด็กหญิงแข่งแข  สายเทพ
 
1. นายวีรเกียรติ  ศรชัยเลิศสกุล
2. นางจันทร์จรัส  กนกแก้ว
3. นางจารุณี  แก้วปุม