สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84.34 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชพร  ปานสี
2. เด็กหญิงกชพร  จำปาทอง
3. เด็กหญิงกนกวรรณ  ช่อสกุล
4. เด็กชายกรธวัช  ร่วมกล้า
5. เด็กชายกฤษณชัย  จิตสุภาพ
6. เด็กหญิงกุลณัฐ  สุภาษิต
7. เด็กชายจักรพรรดิ์  ศรีวงค์
8. เด็กหญิงชญาภรณ์  เพิ่มทอง
9. เด็กชายชลธิศ  น่วมสวัสดิ์
10. เด็กหญิงชลนิชา  ลาพาส
11. เด็กชายชัยณวัช  นาคประสิทธิ์
12. เด็กหญิงชิดชนก  มหาสนิท
13. เด็กหญิงณิชา  กลางวิชิต
14. เด็กชายตุลยวัตร  ทีทอง
15. เด็กชายธนาธิป  ประสมศรี
16. เด็กชายธนาบดินทร์  เนื่องจำนงค์
17. เด็กหญิงธิดาพร  แน่นอุดร
18. เด็กชายธีระภัทร์  ล้ำประเสริฐ
19. เด็กชายนพนันท์  สระแก้ว
20. เด็กหญิงนันท์สุดา  ปรุงเกียรติ
21. เด็กหญิงนิรชา  ทีทอง
22. เด็กชายบัญญวัต  สอนพงษ์
23. เด็กหญิงปัทมา  บุญปัญญา
24. เด็กหญิงปานขวัญ  ชาญเชี่ยว
25. เด็กชายพชร  จึงเมธาวุฒิ
26. เด็กชายพสธร  ยืนยาว
27. เด็กหญิงพัชรีพร  มีพันธ์
28. เด็กชายพีระพัฒน์  บุตรจันทร์
29. เด็กชายภาวัช  จันทร์โสม
30. เด็กหญิงวันนิดา  สระแก้ว
31. เด็กชายวันพิชัย  สระแก้ว
32. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชอบสอาด
33. เด็กหญิงสกาวเดือน  พูนสวัสดิ์
34. เด็กชายสมรัตน์  เจริญสุข
35. เด็กหญิงสายสุนีย์  สุภาพ
36. เด็กชายอภิรักษ์  แสนกล้า
37. เด็กชายอัมรินทร์  คานทอง
38. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญธรรม
39. เด็กชายเด่นดนัย  ทีทอง
40. เด็กหญิงเปมิกา  ชาญเชี่ยว
 
1. นายวิชัย  คำขาว
2. นางสาวกัลยา  จรรยาวัฒนานนท์
3. นางเกษราภรณ์  ทามแก้ว
4. นางสาวนิภาภรณ์  นามพรหม
5. นางสาวสายฝน  นามพรม
6. นางประภัสสร  กอนไธสง
7. นางสาวสุภาพร  สร้อยจิตร
8. นางสาวพัชรีภรณ์  โนรินทร์ยา