สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สุขเพิ่ม
 
1. นางบัวสอน  ลักขษร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณภัทร  บุญกองศิริ
2. เด็กชายปัณณธร  เชื่อมกระโทก
 
1. นายธวัชชัย  ไชยสนาม
2. นายสุธี  ทีทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนศักดิ์  ทวีแสง
 
1. นายสุธี  ทีทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.09 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ปัญญาดี
2. เด็กชายมิตรภาพ  มณีวรรณ
3. เด็กหญิงวณิรญาณ์  โสพัง
 
1. นายธรรมศักดิ์  ช่วยวัฒนะ
2. นายกิตติศักดิ์  สุขแนบ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กชายณัฐภัทร  จักรคำ
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  คัมภีระ
 
1. นายชัยพร  บุญหนุน
2. นางสุปราณี  ไกรเพชร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงกนกกานต์  โคตรทอง
2. เด็กหญิงชุติมา  ช่างแก้ว
3. เด็กหญิงทอฝัน  เกิดกลาง
4. เด็กหญิงบุญญาพร  บุญกองสิริ
5. เด็กหญิงพนิตพร  วงศ์นคร
6. เด็กหญิงพิธิมาศ  สระแก้ว
7. เด็กหญิงพิมลพรรณ  มีกล้า
8. เด็กหญิงภัคภิญญา  รัตนธรรม
9. เด็กหญิงภูริษา  โพธิอ่อน
10. เด็กหญิงวรรณิษา  ศาลางาม
 
1. นายชัยพร  บุญหนุน
2. นางสุปราณี  ไกรเพชร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณาณไบรสัน  สวัสดี
 
1. นางแรกขวัญ  นามสว่าง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงวริศรา  ช่วยวัฒนะ
 
1. นางแรกขวัญ  นามสว่าง
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติญา  สุดดี
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ทองทา
3. เด็กหญิงทัศวลัย  ยอดรัก
4. เด็กหญิงธิชาฎา  ศรีสำโรง
5. เด็กหญิงปณิดา  โภควัฒน์โสธร
6. เด็กหญิงภูริษา  ศรีอ่อน
7. เด็กชายรพีพัทร  ศรียางนอก
8. เด็กหญิงวรณัน  ล้วนขาว
9. เด็กหญิงศศิกานต์  สวัสดี
10. เด็กหญิงศิรดา  ชาน้อย
11. เด็กหญิงศิริรักษ์  รอดพลอย
12. เด็กชายสันติภาพ  ไชยยา
13. เด็กหญิงสิริพิพัฒน์  สืบเพ็ง
14. เด็กหญิงสุริวิภา  สุวรรณพัฒน์
15. เด็กชายเจษฎา  จรจรัญ
16. เด็กชายเทพประธาน  คำภีระ
 
1. นางแรกขวัญ  นามสว่าง
2. นางสุปราณี  ไกรเพชร
3. นายธรรมศักดิ์  ช่วยวัฒนะ
4. นางสาวจุติพร  หงษ์ศรีจันทร์
5. นายศิริพงศ์  ระดมสุข
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงวรินทร  ช่วยวัฒนะ
 
1. นางนิยนันท์  ถาวรรัตน์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  ปัญญาดี
 
1. นางแรกขวัญ  นามสว่าง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กชายณาณไบรสัน  สวัสดี
 
1. นางนิยนันท์  ถาวรรัตน์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพชามญช์  อิ่มอรุณรักษ์
 
1. นางนิยนันท์  ถาวรรัตน์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนันท์มล  พลชลี
2. เด็กหญิงสุธารินี  ฤทธฺเดช
 
1. นางนิยนันท์  ถาวรรัตน์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรัสพร  พุจารย์
2. เด็กหญิงพรธิดา  ยวงทอง
3. เด็กหญิงรวิสรา  ฉายสุริยา
 
1. นางสุกัญญา  คงยืน
2. นางสุปราณี  ไกรเพชร
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนมา  ชัยพร
2. เด็กชายณสภัทร  ไกรเพชร
3. เด็กหญิงสุรีภรณ์  ศิริรัตน์
 
1. นางสุกัญญา  คงยืน
2. นางสุปราณี  ไกรเพชร
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายชยานันต์  บุญปัญญา
2. เด็กชายพิเชษฐ์  งามชื่น
 
1. นายศิริพงศ์  ระดมสุข
2. นางสาวจุติพร  หงษ์ศรีจันทร์
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 14 1. เด็กชายปิยราช  เกียงกาว
2. เด็กชายอัครพล  คำพันธ์
 
1. นายธวัชชัย  ไชยสนาม
2. นายสุธี  ทีทอง
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายภาณุพงศ์  สุดดี
2. เด็กชายอ้อมบุญ  วงศ์วาน
 
1. นายธวัชชัย  ไชยสนาม
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัฏชาดา  เชี่ยวชอบ
2. เด็กหญิงณัฐฐาธีรนุช  พระเทพ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เสมอภาค
 
1. นางโชติรส  สาคะริชานนท์
2. นางวิไลวรรณ  ชื่นงาม
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  สะเทิงรัมย์
2. เด็กหญิงวรรณิสา  จำปาแถม
3. เด็กหญิงวิชญาพร  บุญเกิด
 
1. นางโชติรส  สาคะริชานนท์
2. นางวิไลวรรณ  ชื่นงาม
 
22 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณกร  สอนเลิศ
 
1. นางสุภาณี  พรหมบุตร
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  พรมทอง
2. เด็กชายอัษฎายุธ  บุุญปัญญา
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญปัน
 
1. นางยุพิน   สะอาดยิ่ง
2. นางสุปราณี  ไกรเพชร
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐพล  อุยบอน
 
1. นางสุปราณี  ไกรเพชร
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  พุจารย์
2. เด็กชายศิริวัฒน์  ประสานทอง
3. เด็กชายเอกลักษณ์  เส้นทอง
 
1. นางยุพิน   สะอาดยิ่ง
2. นางสุปราณี  ไกรเพชร