สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤษมาภรณ์  บุญท้วม
 
1. นางสาวสวรส  ศรีบาง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงปราณปรียา  ไชยรัตน์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สร้อยจิตร
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทร์ทอง
 
1. นางนฤมนต์  คงนุรัตน์
2. นางสาวอัษฎาภรณ์  มีกุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติโชค  ปัญญาดี
2. เด็กชายจิรกฤต  บุญปก
3. เด็กหญิงณัฐธิสา  แหลมทอง
4. เด็กชายภูวนาท  ศรีวงค์
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อินทนูจิตร
 
1. นายทศนาท  เที่ยงตรง
2. นางสาววารุณี  สุตะคาร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายบูรพา  คงนุรัตน์
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  แก้วเกิด
 
1. นางกวินนา  พลพันธ์
2. นางสาววารุณี  สุตะคาร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาณิก  อิ่มอรุณรักษ์
 
1. นางสาวพรรณิดา  ยุบลไสย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสกุลเงิน  ปรัชชญาสิทธิกุล
 
1. นางสาวปูชนิวรรณ  จันทร์งาม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริมา  สุขตาม
 
1. นางสาวพรรณิดา  ยุบลไสย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิชชานันท์  วิภูมิตสิตสกุล
 
1. นางสาวสุพรรณี  สังโสม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เจริญรัตน์
2. เด็กชายฐานเศรษฐ์  เศรษศรี
 
1. นางสาวปูชนิวรรณ  จันทร์งาม
2. นางสาวพรรณิดา  ยุบลไสย