สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอภิชญา  มุงธิราช
 
1. นางวราภรณ์  ปัญจเนตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แสงทอง
 
1. นางบุญสม  อรัญญิก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรอินทุ์  ตำปาน
 
1. นายวีรพนธ์  ฤทธิรณ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กชายธรรมรัตน์  สละ
2. เด็กชายอภินัทธ์  ปินะถา
 
1. นางวราภรณ์  ปัญจเนตร
2. นายสรวิศ  อรรคสาร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74.39 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรกร  เนื่องมี
2. เด็กชายหอมจันทร์  จีระดิษฐ์
 
1. นายวีรพนธ์  ฤทธิรณ
2. นางระเบียบ  ชัยฑวังกูล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงธิติญา  ทองคำสาร
 
1. นางวิจิตรประภา  อิฐรัตน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสนรัง
 
1. นางวิจิตรประภา  อิฐรัตน์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงจรรย์ธร  สมศรี
2. เด็กหญิงจุฑามณี  บริสุทธิ์
3. เด็กหญิงทิพย์เกสร  สติมั่น
4. เด็กหญิงธนพรพรรณ  สุขจิต
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  ยิ่งรัมย์
6. เด็กหญิงธัญจิรา  จินดากุล
7. เด็กหญิงนัชชา  เสนาโนฤทธิ์
8. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทางกระโทก
9. เด็กหญิงบุษบากร  สมประเสริฐ
10. เด็กหญิงพัสวีกานต์  จันทะขาล
11. เด็กหญิงมนัสวี  แสงงาม
12. เด็กหญิงลลิตา  พรมประโคน
13. เด็กหญิงลักขณา  เหมรา
14. เด็กหญิงศศิธร  ศาลางาม
15. เด็กหญิงอรณิชา  แก้วหอม
 
1. นางกิติยาภรณ์  สินธุพันธ์
2. นางชไมพร  ศรีเกิน
3. นางระเบียบ  ชัยฑวังกูล
4. นายสรวิศ  อรรคสาร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  อุทิศรัมย์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ค้ำมูลตรี
3. เด็กหญิงจุฬามณี  บริสุทธิ์
4. เด็กชายฉลองชัย  โสรัตน์
5. เด็กหญิงชมพู่  หนองพล
6. เด็กชายฐาปนพงศ์  เกษไธสง
7. เด็กหญิงฑิตญา  วงศ์เจริญ
8. เด็กหญิงณัฐวดี  สระทองปา
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  โยรัมย์
10. เด็กหญิงณิชากร  ทนิรัมย์
11. เด็กหญิงดวงเดือน  ศูนย์ดำ
12. เด็กหญิงธนะดา  ศรีสม
13. เด็กหญิงธนะดา  บุญล้อม
14. เด็กหญิงธนัญญา  ราชาอาจ
15. เด็กชายธนาดล  พรมประโคน
16. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เพ็งหิรัญ
17. เด็กหญิงนันท์นภัส  จิตหาญ
18. เด็กหญิงน้ำฝน  นิลฉวี
19. เด็กหญิงปนัดดา  คงบุญ
20. เด็กหญิงปรียาณัฐ  นิยมวัน
21. เด็กชายปวันศิกรณ์  ทองคำสาร
22. เด็กหญิงพนิดา  กล้าหาญ
23. เด็กหญิงพรนภา  พระเงิน
24. เด็กหญิงพิชญา  ฉลาดดี
25. เด็กชายพิพัฒน์  สมประเสริฐ
26. เด็กชายภาคิน  ช่อจอหอ
27. เด็กชายภานุกร  คำชมภู
28. เด็กชายรติพงษ์  ใจกล้า
29. เด็กหญิงวรรณษา  บุญล้อม
30. เด็กหญิงวรรณษา  ชาติชาวนา
31. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีสม
32. เด็กหญิงวรารัตน์  ศรีสม
33. เด็กชายศุภณัฐ  มีผิว
34. เด็กหญิงศุลีศรศานต์  แก้วคำสี
35. เด็กหญิงสุธาสินี  ลาภจิตต์
36. เด็กหญิงสุธิศา  ทองคำสาร
37. เด็กหญิงสุวนันท์  ศรีสม
38. เด็กชายอธิปไตย  เกลี้ยงกลม
39. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชินรัมย์
40. เด็กหญิงเบญญาภา  ศิริพรสุข
 
1. นางเพ็ชรา  พรมตวง
2. นายสรวิศ  อรรคสาร
3. นางสาวธนาลินี  ชมดี
4. นางระเบียบ  ชัยฑวังกูล
5. นางวิจิตรประภา  อิฐรัตน์
6. นางวนิดา  มั่นหมาย
7. นางกิติยาภรณ์  สินธุพันธ์
8. นางวราภรณ์  ปัญจเนตร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงอภิชญา  มุงธิราช
 
1. นางสาวโยษิตา  นามวิชัย
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายศิลป์ชัย  สละ
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ทุมทอง
 
1. นางสาวธนาลินี  ชมดี
2. นายสรวิศ  อรรคสาร
 
12 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กชายธนบัตร  ชวนเจริญ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เหมราช
 
1. นายสรวิศ  อรรคสาร
2. นางสาวธนาลินี  ชมดี
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงทัศนียภรณ์  สุขเกษม
2. เด็กหญิงพัชริดา  แก้วลา
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  โสนะชัย
 
1. นางเพช็รา  พรมตวง
2. นางวนิดา  มั่นหมาย
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90 ทอง 11 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ฤทธิรณ
 
1. นางชไมพร  ศรีเกิน
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษกร  บุญหวัง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สามกุล
 
1. นายสรวิศ  อรรคสาร
2. นางสาวธนาลินี  ชมดี