สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กชายธรรมรัตน์  สละ
2. เด็กชายอภินัทธ์  ปินะถา
 
1. นางวราภรณ์  ปัญจเนตร
2. นายสรวิศ  อรรคสาร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74.39 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรกร  เนื่องมี
2. เด็กชายหอมจันทร์  จีระดิษฐ์
 
1. นายวีรพนธ์  ฤทธิรณ
2. นางระเบียบ  ชัยฑวังกูล
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงจรรย์ธร  สมศรี
2. เด็กหญิงจุฑามณี  บริสุทธิ์
3. เด็กหญิงทิพย์เกสร  สติมั่น
4. เด็กหญิงธนพรพรรณ  สุขจิต
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  ยิ่งรัมย์
6. เด็กหญิงธัญจิรา  จินดากุล
7. เด็กหญิงนัชชา  เสนาโนฤทธิ์
8. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทางกระโทก
9. เด็กหญิงบุษบากร  สมประเสริฐ
10. เด็กหญิงพัสวีกานต์  จันทะขาล
11. เด็กหญิงมนัสวี  แสงงาม
12. เด็กหญิงลลิตา  พรมประโคน
13. เด็กหญิงลักขณา  เหมรา
14. เด็กหญิงศศิธร  ศาลางาม
15. เด็กหญิงอรณิชา  แก้วหอม
 
1. นางกิติยาภรณ์  สินธุพันธ์
2. นางชไมพร  ศรีเกิน
3. นางระเบียบ  ชัยฑวังกูล
4. นายสรวิศ  อรรคสาร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงอภิชญา  มุงธิราช
 
1. นางสาวโยษิตา  นามวิชัย
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กชายธนบัตร  ชวนเจริญ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เหมราช
 
1. นายสรวิศ  อรรคสาร
2. นางสาวธนาลินี  ชมดี
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษกร  บุญหวัง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สามกุล
 
1. นายสรวิศ  อรรคสาร
2. นางสาวธนาลินี  ชมดี